Створення: 05.02.2016

Повідомлення про проведення загальних зборів – 30/03/2016

Приватне акціонерне товариство “КРУЗ” скликає загальні збори акціонерів 30.03.2016 о 19.00 за адресою товариства: м.Херсон, пров.Лісний, 10, кабінет директора, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2015р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2015р.
 5. Попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 24.03.2016.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за адресою товариства, звернувшись у приймальні до директора Загребельної О.П.

Реєстрація учасників зборів 30.03.2016 з 18.30 до 18.50 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фін-госп. діяльності (тис.грн.) (2015/2014):

 • Усього активів 30764/56092.
 • Основні засоби 11997/12993.
 • Довгострокові фін. інвестиції 7000/7000.
 • Запаси 2626/26565.
 • Сумарна дбт заборгованість 1098/2687.
 • Грошові кошти 217/203.
 • Власний капітал 27175/24809.
 • Статутний капітал 18500/18500.
 • Прибуток 4260/1894.
 • Поточні зобов’язання 3589/31283.
 • Кількість акцій 1850000/1850000.
 • Чисельність працівників 61/69.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Бюлетень. Цінні папери України» № 21(4309) від 05.02.16.