Створення: 25.03.2015

Повідомлення про проведення загальних зборів – 29/04/2015

Приватне акціонерне товариство “КРУЗ” скликає загальні збори акціонерів 29.04.2015р. о 19.00 за адресою товариства: м.Херсон, пров.Лісний, 10, кабінет директора, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2014р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2014р.
 5. Попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 23.04.15.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за адресою товариства, звернувшись у приймальні до директора Загребельної О.П.

Реєстрація учасників зборів 29.04.15 з 18.30 до 18.50 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (2014/2013):

 • Усього активів 56092/56733.
 • Основні засоби 12993/14168.
 • Довгострокові фінінвестиції 7000/7000.
 • Запаси 26565/21673.
 • Сумарна дбт заборгованість 2687/7384.
 • Грошові кошти 203/582.
 • Власний капітал 24809/21304.
 • Статутний капітал 18500/18500.
 • Прибуток (збиток) 1894/-1611.
 • Довгострокові зобов’язання 0/4023.
 • Поточні зобов’язання 31283/31406.
 • Прибуток на одну акц. (грн.) 1.9/0.5.
 • Кількість акцій 1850000/1850000.
 • Чисельність працівників 69/78.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 57(2061) від 25.03.15.