Створення: 17.03.2017

Повідомлення про проведення загальних зборів – 28/04/2017

Приватне акцiонерне товариство «Херсонське ремонтно-будівельне управління по бслуговуванню міського житлового господарства», місцезнаходження м.Херсон, вул.Бериславське шосе, 7, скликає загальні збори акціонерів 28.04.2017р. о 10.00 за своїм місцезнаходженням, кабінет бухгалтерії, з таким проектом порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування.
 3. Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
 4. Звіт про результати діяльності за 2016р.
 5. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
 6. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2016р.
 7. Прийняття нової редакції статуту та визначення уповноваженої особи на підписання статуту.
 8. Переобрання наглядової ради та ревізора.
 9. Попереднє схвалення значних правочинів.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1:

обрати лічильну комісію в кількості 1 особи, голова лічильної комісії – Румянцева Галина Володимирівна.

Питання 2:

затвердити порядок засвідчення бюлетенів для голосування, визначений рішенням наглядової ради при підготовці до зборів, а саме:

- якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів (сторінок), сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером, або іншим можливим в конкретних умовах способом;

- кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується головою (членом) реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та видачі їм бюлетеня.

Питання 3:

- пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви;

- голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів, голосування з питання обрання органів товариства здійснювати бюлетенями кумулятивно.

Питання 4:

- звіт про результати діяльності за 2016р. прийняти до відома, затвердження балансу, розподілу прибутку за 2016р. провести після заслуховування звіту та висновків НР та ревізора.

Питання 5:

- звіт НР, висновок ревізора по балансу затвердити.

Питання 6:

- звіт про результати діяльності, баланс за 2016р. затвердити; прибуток направити на поповнення обігових коштів.

Питання 7:

- прийняти та затвердити нову редакцію статуту в зв’язку зі змінами в законодавстві;

- уповноважити Гоцуленка Олексія Ростиславовича від імені зборів підписати нову редакцію статуту та організувати його державну реєстрацію.

Питання 8:

- в зв’язку з закінченням терміну повноважень раніше обраної наглядової ради (НР) обрати НР ПрАТ «ХРБУ МЖГ» терміном на 3 роки в кількості 2 осіб.

- в зв’язку з закінченням терміну повноважень раніше обраного ревізора обрати ревізора ПрАТ «ХРБУ МЖГ» терміном на 3 роки;

Питання 9:

- попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися ПрАТ “ХРБУ МЖГ” протягом року від прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, з їх граничною сукупною вартістю до 75 (сімдесяти п’яти) мільйонів гривень;

- повноваження з визначення конкретних строків, термінів, умов виконання договорів, розмірів, відсоткової ставки за кредитними договорами в рамках визначеної зборами граничної сукупної вартості надати директору ПрАТ “ХРБУ МЖГ” Гоцуленку Олексію Ростиславовичу;

- доручити директору ПрАТ «ХРБУ МЖГ» Гоцуленку Олексія Ростиславовича знайомити Наглядову раду Товариства (на її прохання) з умовами значних правочинів, що укладаються Товариством.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: hrsumg.vatua.com

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 24.04.2017.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за місцезнаходженням товариства, звернувшись до директора Товариства Гоцуленка О.Р. , тел. 32 21 77.

Реєстрація учасників зборів 28.04.17 з 09.30 до 09.55 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: hrsumg.vatua.com

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 24.04.2017.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за місцезнаходженням товариства, звернувшись у приймальні до директора Гоцуленко О.Р.

Реєстрація учасників зборів 28.04.17 з 09.30 до 09.55 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фін-госп. діяльності (тис.грн.) (2016/2015):

 • Усього активів 1418/1450.
 • Основні засоби 1378/1411.
 • Запаси 6/13.
 • Сумарна дбт заборгованість 28/19.
 • Грошові кошти 6/3.
 • Власний капітал -227/-230.
 • Статутний капітал 150/150.
 • Поточні зобов’язання 1644/1680.
 • Збиток -377/-380.
 • Кількість акцій 1500/1500.
 • Чисельність працівників 4/4.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 51(2556) від 16.03.17.