Створення: 03.03.2014

Повідомлення про проведення загальних зборів – 22/04/2014

Приватне акціонерне товариство “КРУЗ” скликає загальні збори акціонерів 22.04.2014р. о 16.30 за адресою: м.Херсон, пров.Лісний, 10, перший поверх, з таким порядком денним:

 1. Звіт про результати діяльності за 2013р.
 2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
 3. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і порядку покриття збитків за 2013р.
 4. Переобрання наглядової ради та ревізора.
 5. Попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 16.04.14.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за адресою товариства, звернувшись до приймальні.

Реєстрація учасників зборів 22.04.14 з 16.00 до 16.25 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (2013р./2012р.):

 • Усього активів 56733/55552.
 • Основні засоби 14168/12818.
 • Довгострокові фінансові інвестиції 7000/7024.
 • Запаси 21673/24088.
 • Сумарна дебіторська заборгованість 7384/6933.
 • Грошові кошти та їх еквіваленти 582/290.
 • Нерозподілений прибуток (1611)/(2477).
 • Власний капітал 21304/20438.
 • Статутний капітал 18500/18500.
 • Довгострокові зобов’язання 8837/9181.
 • Поточні зобов’язання 26592/25933.
 • Збиток -1611/-2477.
 • Кількість акцій 1850000/1850000.
 • Чисельність працівників 78/70.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 42(1795) від 03.03.14.