Створення: 05.04.2013

Повідомлення про проведення загальних зборів – 15/05/2013

Приватне акціонерне товариство “КРУЗ” скликає загальні збори акціонерів 15.05.2013р. о 17.30, за адресою м.Херсон, пров.Лісний, 10, перший поверх, з таким порядком денним:

  1. Звіт виконавчого органу про результати діяльності за 2012р.
  2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки Ревізора.
  3. Затвердження річного звіту, балансу і розподілу прибутку за 2012р.
  4. Про попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 07.05.13.

З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час у приймальні.

Реєстрація учасників зборів 15.05.13 з 17.00 до 17.25 за зазначеною адресою. Для реєстрації мати паспорт, для представників акціонерів – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2012р. (тис.грн.)

Найменування показника

звітний період

поперед. період

Усього активів

55552

44351

Основні засоби

12818

12325

Довгострокові фінансові інвестиції

7024

7024

Запаси

24009

12818

Сумарна дебіторська заборгованість

3446

3949

Грошові кошти та їх еквіваленти

290

454

Власний капітал

20438

 18937

Статутний капітал

18500

18500

Довгострокові зобов’язання

9181

9525

Поточні зобов’язання

25933

15889

Чистий прибуток (збиток)

1501

60

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1850000

1850000

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

70

66

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості ДКЦПФР № № 64(1568)  від 03.04.13.