Створення: 21.02.2018

Повідомлення про проведення загальних зборів – 10/04/2018

Приватне акціонерне товариство “КРУЗ”, місцезнаходження м.Херсон, пров.Лісний, 10, скликає загальні збори акціонерів 10.04.2018р. о 19.00 за своїм місцезнаходженням, кабінет директора, з таким проектом порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
 3. Звіт про результати діяльності за 2017р.
 4. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
 5. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2017р.
 6. Попереднє схвалення значних правочинів.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:
Питання 1:
лічильну комісію обрати в кількості 2-х осіб: голова комісії – Тєкучов Вячеслав Геннадійович, член комісії – Гринько Олександра Вікторівна.
Питання 2:
пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви.
Питання 3:
звіт про результати діяльності за 2017р. прийняти до відома, затвердження балансу, розподілу прибутку за 2017р. провести після заслуховування звіту та висновків НР та ревізора.
Питання 4:
звіт НР, висновок ревізора по балансу затвердити.
Питання 5:
звіт про результати діяльності, баланс за 2017р. затвердити; прибуток направити на поповнення обігових коштів.
Питання 6:
-відповідно до вимог ст.70 ЗУ “Про акціонерні товариства” попередньо схвалити правочини, які можуть вчинитися Товариством протягом року від прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, в тому числі: кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів застави, іпотеки, поруки, позики, договорів відчуження майна, майнових прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, поставки та інших договорів, за якими Товариство виступає будь-якою із сторін, з граничною сукупною вартістю кожного з них до 100000000,00 (сто мільйонів) гривень, із зазначенням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна товариства, збільшення/зменшення вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют;
- повноваження з визначення істотних умов, конкретних строків, термінів, умов виконання договорів, розмірів, відсоткової ставки за кредитними договорами в рамках визначеної зборами граничної сукупної вартості надати наглядовій раді Товариства.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: kruz.vatua.com
Будь який акціонер Товариства має право:
- не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів – в письмовій формі внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів з одночасним наданням відповідних проектів рішень з цих питань із зазначенням змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення;
- не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів – в письмовій формі внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів товариства із зазначенням про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства;
- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час за місцезнаходженням товариства, звернувшись у приймальні до відповідальної особи – директора Загребельної О.П., а також в день проведення зборів в місці їх проведення;
- ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.
В письмовій пропозиції з питань (проектів рішень) проекту порядку денного або щодо кандидатів до органів товариства мають бути зазначена інформація, визначена Законом «Про акціонерні товариства».
На дату повідомлення про проведення зборів:

 • загальна кількість акцій у випуску товариства – 1 850 000 шт.;
 • кількість голосуючих акцій – 1 642 500 шт.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 03.04.18.
Реєстрація учасників зборів 10.04.18 з 18.50 до 19.00 за адресою їх проведення.
Для участі в загальних зборах акціонер повинен при собі мати паспорт, представник акціонера – нотаріально посвідчену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та свій паспорт.
Представник акціонера за довіреністю зобов’язаний своєчасно зареєструватися для участі в зборах та голосувати відповідно до повноважень (завдання), визначених в цій довіреності.
Основні показники фін-госп. діяльності (тис.грн.) (2016/2017):

 • Усього активів 28316/28526.
 • Основні засоби 10620/8030.
 • Запаси 3330/5001.
 • Сумарна дбт заборгованість 6554/6624.
 • Грошові кошти 106/93.
 • Нерозподілений прибуток 5197/5380.
 • Власний капітал 28112/22915.
 • Статутний капітал 18500/18500.
 • Поточні зобов’язання 204/230.

Чисельність працівників 61/4.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 36(2789) від 21.02.18.